41 Replies to “WEARING FAKE GUCCI TO THE GUCCI STORE!! GONE WRONG!!”

  1. HAHAHHAHAHA I have never been in a Gucci store before but as I know they never allow filming inside inside..

  2. Yyyyyyhuyuuuuuuuiiyiyiyiyigiyiyoyigiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiuuiuuuuiyiuuiuuuuiyiiyiyoyiyyyiiyyiyiyyiyiitiyuiiyiyyiiyiyiyyiiyyiitititityiyyyiitgijgughljykukmk,m,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyypipigjpjgigpuhouohhokbbllhlhhlhpjihhppihohueahioHipeejlharlslbtsnlthjsrlbhskhsrulnaulaulaenkrsulhrahfkhszdykhmaf,Jared,hkusflurlhgsgyiyuiuouogiyushiilsthilrsphtihclhjluhlughkhghckgvhckytskyhlgrgkjlhqljqejeahljeJlhjlealjhejlhwalihwJhlwapirilrljvhildzlaejbdjzdhziplhjrldjHcjcjdhd)4/,silhrajlbarsilstkurskusrkukulurstkhukruluskustilrljsilrkufkurkrklurbkhrultiljoeopjwrfijiwhilipieiiphwbrirnhdhhhdhdgfgcgfhfhfhfhfhfhrhhhhhrhgfghhj,fluhlufkbfbkdkbhdkbdkhbhrkhrshkdhktukuuksuuyjyrjyyjryjdjhhkbukkubukbukukumjjjjjjjjhljkbbhkhkbhbkhkhlbhbhkljljbhuljbllhygktugoskubebrulfdluhhlgefvelfjggkheffkgefhfcedbktvbfkxkhbfogutsvubkfkhrsogufkvhfxvkhfzkhvhvkvvhkfxbgvkxfhfkxhkfxhkfvkhvtdukgsrkhveakhvrsigariyfhogvoudatciycdoutdcougfsougrshogygrsuogfguosfguozfhouougafuoguogfogu
    Fuogtsoohgigiggxigxi ivigxugxuvfshjfsifxbivxhofsihfsohbrxkhsfohfohgxktshobojbtsbhosoubojbjoobhohboughovhobjovpgjpjgjvpojbpjbjpggpjobjpjbpjbpjbpbjpjbpbjbjppjbjpbbjpbippgjpbjjpbjbpjpbpjbpbjpjbpbjbjnijjhihipnpjnpjonojnjpjo

  3. Well it doesn’t Really Matter the Way Your Dressed the only thing it matter it’s the Packs a Money 😉

  4. I follow you for a long time but im from Serbia,can you post titles on Serbian or only English.I mean… This is lot of Serbians fans❤️❤️you are the best❤️❤️🌏🌏

  5. Lmao are you in san Antonio?? At the pica pica , just finished watching the rest of the video 💀😂 aye we both from SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *